Tanulmányok

Általános metrika

Mivel a régi magyar verseléshez hasonló, heterogén hagyományokkal dolgozó verstanász gyakran találkozik korábban ismeretlen metrikai szerkezetekkel, a következő vázlat olyan verstan alapjait igyekszik körvonalazni, amely az elméletileg lehetséges összes versformát kezelni tudja.

Kössük ki, hogy a vers metrikusan rendezett nyelvi anyag!

Kössük ki, hogy a metrum ismétlődésen alapuló, numerikusan szabályozott struktúra!

1. A JakobsonLotz-axiomatika

Mivel a metrikai rendszerekhez gyakran kizárólag a versszövegeken keresztül férünk hozzá, szövegimmanens leírást lehetővé tevő elméleti keretre van szükségünk. Az axiomatikus verstan ilyen.

A versrendszerek axiomatikus tárgyalásának gyakorlatát Roman Jakobson és Lotz János vezette be egy a Stockholmi Magyar Intézetben 1941. április 8-án elhangzott, a mordvin népdalok verselését tárgyaló előadásukban.1 Az eljárást 1972-ben megjelent tanulmányában Lotz tovább pontosítja, kimondva, hogy a korábban megfogalmazottakkal ellentétben egy versrendszer axiomatikus tárgyalása elméletileg képtelen leírni a versrendszer által tiltott szerkezeteket.2

A módszert Lotz a következőképpen foglalja össze. Előbb „explicit módon felsoroljuk az összes primitívet (ezek a rendszer definiálatlan terminusai),” majd „axiomák (szabályok) segítségével lefektetjük az összes fennálló viszonyt ezek között az alapvető alkotórészek között”.3

A definiálatlan elemek (vagyis a primitívek) az elmélet szerint a versrendszer nyelvi és metrikai összetevői. A mordvin vers esetében a szerzőpáros öt nyelvi és két metrikai összetevőt különböztet meg. Nyelvi összetevőnek tekinti a szótagot, a szót, a tagot, a mondatot és az „egész”-et, mivel ezek „nyelvileg adottak, azaz költészeten kívül is megvannak”, metrikai összetevőként értelmezi az ütemet és a sort, mivel e két összetevő „csak a költői mű által jön létre”.4 A kétféle összetevő lényegi változtatás nélkül kerül át Lotz önálló tanulmányába. A nyelvi összetevőket (itt: nyelvészeti alkotóelemek) alosztályokba sorolja („hangtani jegy – primitív: szótag; szemiotikai keret – primitívek: szó, kolon, mondat”), a metrikai összetevők közül a korábban „ütem”-nek nevezett egységet átkereszteli („szegmentum”), de ezek a változtatások a lényeget nem érintik.5 Az összetevők felsorolása után az axiomatikus versleírás az ezeket elrendező szabályokat írja le. Például: „I. Alaptétel: A metrikai rendszerben valamennyi összetevő úgy rangsorolható, hogy minden következő a közvetlen megelőzőkből egész számút (azaz egyet vagy többet tartalmaz). A sor a következő: szótag, szó, ütem, tag, sor, mondat, »egész«.” Vagy: „II-1. Alaptétel: Egy ütem legalább három, de kétszer háromnál kevesebb szótagot tartalmaz.”6

A modell egyetlen gyengéje, hogy – mivel a verset kétféle, nyelvi és metrikai összetevőből építkező struktúraként értelmezi – elsősorban olyan szerkezetek leírására alkalmas, amelyekben mindkét típusba sorolt szerkezeti elem megtalálható. A valóságban azonban számos olyan metrikai megoldással találkozunk, amely kizárólag „nyelvi” összetevők ismétlődésére épül (pl. rím, mondattani párhuzamosság).7

2. Metrikai összetevők + metrikai szabályok

A szerzőpáros kétféle, nyelvi és metrikai összetevőkből építkező rendszerét bírálva Horváth Iván egy „L” nyelvet és ennek „M” metrikai rendszerét a következő táblázattal szemlélteti:

 

L Nyelv M Metrika
Bekezdés Versszak
Mondat Verssor
Szintagma Félsor
Mondatrész Ütem
Morféma Szótag8

 

A kétféle csoportosítás legnagyobb különbségét nem is a szótag eltérő megítélése adja (mint látható, a Jakobson–Lotz javasolta felosztással szemben a szótagot Horváth metrikai kategóriának tekinti),9 hanem az, hogy az utóbbi leírás nem tartalmaz „nyelvi összetevő”-ket. A Horváth felvetette szempont („csakugyan szükségük volt-e a szerzőknek olyan kategóriákra, amelyek nem tisztán nyelvészetiek, de nem is tisztán metrikaiak?”)10 jogos, de a kétféle kategória szétválasztása az övétől eltérő rendszertant is lehetővé tesz.

3. Nyelvi összetevők + metrikai szabályok

Fogadjuk el, hogy a vers egy elem- és egy szabálykészlet kapcsolata, ahol a szabályok segítségével elrendezett elemkészletből megfelelésrendszer jön létre. Mivel kikötöttük, hogy a vers nyelvi anyagból létrehozott szerkezet, azt is beláthatjuk, hogy építőelemei (vagyis összetevői) mind nyelviek kell, hogy legyenek. Ha a metrumot összetevők és szabályok kapcsolataként fogjuk fel, akkor a „verssor”-hoz vagy a „versszak”-hoz hasonló egységek nem összetevőknek, hanem már a szabályrendszer létrehozta szerkezetrészleteknek tekintendők, leírásukat eszerint nem az összetevők között, hanem a szabályrendszer felől érdemes megkísérelni.

Jelen vázlat – egyetlen ponton módosítva a Jakobson–Lotz-axiomatikát – az összetevőket tehát mind nyelvieknek tekinti. Felfogásunk szerint nyelvi összetevő minden olyan elem, amellyel szemben az adott nyelv jólformáltsági feltételeket fogalmaz meg. Amikor a Jakobson–Lotz-axiomatikát bíráló Horváth Iván a szótagot metrikai kategóriának tekinti, más definícióból indul ki. Táblázatából arra következtethetünk, hogy a szótagot azért sorolja a metrikai összetevők közé, mert szerkezetüket metrikai jellegű szabályok alakítják ki. (Ezek a szabályok azt határozzák meg, hogy mely fonémák képezhetnek az adott nyelvben hangossági csúcsot, illetve, hogy a hangossági csúcsok milyen távolságra lehetnek egymástól). Horváth Ivánnak tehát igaza van, amikor úgy fogalmaz, hogy „a szótag a köznapi beszédben is metrikai kategória”,11 amennyiben a beszédhangokat metrikai jellegű szabályok rendezik szótagokká, de a metrikai vizsgálat számára ebből a megfigyelésből csak annak belátása következik, hogy a grammatika a metrikai megkötésekhez hasonló szabályokat is tartalmazhat. Ha egy nyelv grammatikája előírja, hogy a beszédhangok bizonyos szabályok szerint szótagokat hoznak létre, akkor a szótagokat grammatikai kategóriának kell tekintenünk, különben az adott nyelv összes grammatikailag jólformált megnyilatkozását versként volnánk kénytelenek értelmezni.

Egy versrendszer axiomatikus leírása eszerint – a Jakobson–Lotz szerzőpáros által megfogalmazottakkal összhangban – két lépésből kell, hogy álljon. Előbb explicit módon felsoroljuk a versrendszer által használt összetevőket (ezek – felfogásunk szerint – mind nyelviek kell, hogy legyenek), majd szabályok segítségével leírjuk, hogy az összetevőkből milyen szerkezetek hozhatók létre. Az összetevők kétféleképpen hasznosíthatók: egyrészt mint tartalmatlan kategóriák, másrészt mint többé-kevésbé tartalmas egységek. Egy szótag, amennyiben pusztán szótagszerűségét tekintjük, minden más szótaggal azonos, amennyiben viszont tartalmára építjük fel a metrikai struktúrát, csak a hasonló tartalmú szótagokkal alkothat megfelelésrendszert. Ugyanez a többi összetevőre is igaz. Az összetevők kétféle felhasználási módja különböző szerkezettípusokat eredményez. Ha az összetevőket tartalmatlan kategóriaként használjuk fel, akkor a szerkezet numerikus szabályozottsága csak az összetevők számát határozhatja meg. Ebben az esetben „számláló”-típusú verselések jönnek létre. Ha a szabályozottság kizárólag az összetevők tartalmára vonatkozik, akkor a különböző értéket felvevő összetevők többé-kevésbé pontos tartalmi megfelelése alakítja ki a metrikai szerkezetet. Ebben az esetben olyasféle megfelelések jönnek létre, mint amilyen a „rím” vagy a „szintaktikai párhuzamosság”. A kétféle elv együttesen is érvényesülhet, ilyenkor – részben vagy egészben – a metrikai szerkezet alapjaként funkcionáló nyelvi összetevők darabszáma és tartalma is szabályozott (mint például az időmértékes verselés esetében). A Jakobson–Lotz kidolgozta, Horváth Iván által megbírált modell ilyen átfogalmazásának előnye, hogy egyazon elméleti keretben képes leírni bármilyen ismétlődésen alapuló, numerikusan szabályozott nyelvi struktúrát.

Hivatkozások

1 Magyarul: Jakobson Roman és Lotz János, „Egy vers-rendszer axiomatikája – a mordvin népdalok alapján”, in Jakobson Roman és Lotz János, Két tanulmány, szerk. Szépe György, 3–8 (Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1968).

2 Lotz János „Az uráli verselésről”, in Lotz János, Szonettkoszorú a nyelvről (Budapest: Gondolat Kiadó, 1976), 251–257.

3 Uo., 252.

4 Jakobson–Lotz, Egy vers-rendszer…”, 4.

5 Lotz, Az uráli…, 252–254.

6 Jakobson–Lotz, Egy vers-rendszer…”, 4–5.

7 A mondattani párhuzamosságok kutatására egyébként nagy figyelmet fordító szerzőpáros (pl. Roman Jakobson, „A grammatika poétikája és a poétika grammatikája”, in Roman Jakobson, Hang – jel – vers, 277–296 [Budapest: Gondolat, 1972]; Roman Jakobson, „Grammatikai párhuzamosság a népköltészetben”, in Roman Jakobson, Hang…, 399–423; Lotz János, „Általános metrika”, in Lotz János, Szonettkoszorú…, 241–251) metrumtipológiái a pusztán nyelvi jelek ismétlésére építő eljárásokat versen kívüli jelenségnek tekintik (vö.: Roman Jakobson, „Nyelvészet és poétika” in Roman Jakobson, Hang…, i. m., 244–247; Lotz János, „Általános metrika”, in, Szonettkoszorú…, 230–234). A szemléletmód legtömörebb összefoglalását Lotz adja: „A metrumhoz szükséges konstitutív nyelvi komponensek mellett lehetségesek más fonológiai és grammatikai hangjelenségek is, amelyek erősítik és kidomborítják a metrikai struktúrát. Ezek önmagukban nem hoznak létre metrumot és a prózában is szerepelhetnek. Az ilyenek közé tartozik az alliteráció, mely a sor kohéziójának mutatójaként funkcionálhat; a rím és az asszonánc, melyek rendszerint a metrikai szerkezeten belüli belső megfeleléssel vannak összefüggésben; a refrén, mely gyakran magasabb szintű szerkezet jele; és a parallelizmus, mely az egymásnak válaszoló sorok grammatikai szerkezetében jelez megfelelést.” Uo., 229.

8 Horváth Iván, A vers (Budapest: Gondolat Kiadó, 1991), 120–121.

9 „A beszéd szintaktikai (többféle relációból álló) tartóhalmaza és – szótagokban mért – fonetikai tartóhalmaza között egyoldalú egyértelmű megfelelés van – írja –, és így a szótagrend felfogható mint a szintaktikai tartóhalmaz fonetikai leképezése. A szótag akkor a közvélekedésnek megfelelően csakugyan nem fonológiai kategória, ám nem is egyszerűen fonetikai, hanem szintaktikai és fonetikai kategória lenne egyszerre. Hangzatosabban úgy is lehetne fogalmazni, hogy a szótag a köznapi beszédben is metrikai kategória.” Uo., 137.

10 Uo., 120.

11 Uo., 137.

Vizualizáció: Markó Anita